ترجمه مقاله

wood poppy

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خشخاش چوبی
ترجمه مقاله