ترجمه مقاله

wood block

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قطعه چوب، قاب چوبی سقف و کف اتاق
ترجمه مقاله