witnesses

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شاهدان، شاهد، گواه، شهادت، گواهی، مدرک، شهادت دادن، دیدن، گواه بودن بر
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما