ترجمه مقاله

window-dress

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پنجره لباس
ترجمه مقاله