ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

wilt

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ویلت، خم شدن، پلاسیدهو پژمرده شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ