ترجمه مقاله

willow tree

دیکشنری انگلیسی به فارسی

درخت بید
ترجمه مقاله