ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

wild

دیکشنری انگلیسی به فارسی

وحشی، جنگلی، طوفانی، رام نشده، سبع، شیفته و دیوانه، خود رو، غیر اهلی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ