ترجمه مقاله

wicket-keeper

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دروازهبان
ترجمه مقاله