ترجمه مقاله

white

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سفید، سفیدی، خنگ
ترجمه مقاله