ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

white slave

دیکشنری انگلیسی به فارسی

برده سفید، فاحشه، استفاده از زن برای فحشاء، تجارت ناموس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ