ترجمه مقاله

white lead

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرب سفید
ترجمه مقاله