ترجمه مقاله

white knight

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شوالیه سفید
ترجمه مقاله