ترجمه مقاله

white-hot

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سفید گرم، دارای احساسات برانگیخته
ترجمه مقاله