ترجمه مقاله

white bead

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مهره سفید
ترجمه مقاله