ترجمه مقاله

whiners

دیکشنری انگلیسی به فارسی

صدای ناله
ترجمه مقاله