ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

weld

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جوش، جوش دادن، جوشکاری کردن، پیوستن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ