ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

waveringly

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مودبانه، با تردید، با تزلزل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ