ترجمه مقاله

wagoned

دیکشنری انگلیسی به فارسی

واگن، با واگن حمل کردن
ترجمه مقاله