ترجمه مقاله

waggoned

دیکشنری انگلیسی به فارسی

واگن، با واگن حمل کردن
ترجمه مقاله