ترجمه مقاله

voting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

رای دادن، فعالیت انتخاباتی کردن
ترجمه مقاله