ترجمه مقاله

vital statistics

دیکشنری انگلیسی به فارسی

آمار حیاتی، امار زاد و ولد و مرگ و میر، امار حیاتی
ترجمه مقاله