ترجمه مقاله

vital organ

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عضو حیاتی
ترجمه مقاله