ترجمه مقاله

violet-flowered petunia

دیکشنری انگلیسی به فارسی

petunia گلدار بنفش
ترجمه مقاله