ترجمه مقاله

verdures

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گلابی، سبزی، سبزه، سرسبزی، تازگی سبزیجات
ترجمه مقاله