ترجمه مقاله

vendibleness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شرم آور بودن
ترجمه مقاله