ترجمه مقاله

vatting

دیکشنری انگلیسی به فارسی

واتینگ، در خمره نهادن
ترجمه مقاله