ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

vapors

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بخارات، بخار، دمه، بخور دادن، تبخیر کردن یا شدن، چاخان کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ