ترجمه مقاله

vamooses

دیکشنری انگلیسی به فارسی

vamooses، بسرعت عازم شدن، کوچ کردن
ترجمه مقاله