ترجمه مقاله

vamoosed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

vamoosed، بسرعت عازم شدن، کوچ کردن
ترجمه مقاله