ترجمه مقاله

vagiform

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکل ظاهری
ترجمه مقاله