ترجمه مقاله

upshot

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پیشرفت، نتیجه، اخرین شماره، سرانجام، حاصل، خلاصه
ترجمه مقاله