ترجمه مقاله

unvendibleness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بی اختیار بودن
ترجمه مقاله