ترجمه مقاله

unsewing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

باز کردن
ترجمه مقاله