ترجمه مقاله

unruffle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شکستن
ترجمه مقاله