ترجمه مقاله

unprosperity

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بی پروایی
ترجمه مقاله