ترجمه مقاله

unpracticedness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناپذیری
ترجمه مقاله