ترجمه مقاله

unintegrated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

یکپارچه
ترجمه مقاله