ترجمه مقاله

uninstructively

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیرمستقیم
ترجمه مقاله