ترجمه مقاله

unhealthiest

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناسالمترین، ناسالم، بیمار، ناخوش، غیر سالم، ناتندرست، ناخوشی اور
ترجمه مقاله