ترجمه مقاله

unhealthier

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر بهداشتی، ناسالم، بیمار، ناخوش، غیر سالم، ناتندرست، ناخوشی اور
ترجمه مقاله