ترجمه مقاله

uncheat

دیکشنری انگلیسی به فارسی

از بین بردن
ترجمه مقاله