ترجمه مقاله

unbitter

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناخوشایند
ترجمه مقاله