ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

unavoidable casualty

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تلفات اجتناب ناپذیر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ