ترجمه مقاله

unassailable

دیکشنری انگلیسی به فارسی

غیر قابل تحمل، غیر قابل بحث، بی تردید، یورش ناپذیر، غیرقابل حمله
ترجمه مقاله