ترجمه مقاله

ultraindulgent

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فوق العاده حساس
ترجمه مقاله