ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

tweak

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نیشگون گرفتن، نیشگون تیز، نیشگون گرفتن و کشیدن، پیچ دادن، پیچیدن، پیچاندن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ