ترجمه مقاله

TV dinner

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شام تلویزیون
ترجمه مقاله