ترجمه مقاله

Turing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تورینگ
ترجمه مقاله