ترجمه مقاله

Turing machine

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ماشین تورینگ
ترجمه مقاله