ترجمه مقاله

tumefactive

دیکشنری انگلیسی به فارسی

tumefactive، اماس دار
ترجمه مقاله